Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

Lisans 1993 - DTCF Tarih Bölümü
Yüksek Lisans 1999 - Ulusal Cheng-chi Üniversitesi (Tayvan), Tarih Enstitüsü
Doktora 2003 - Ankara Üniversitesi, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı


Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2010). On the Relations between State and Religion in Asia (16-19th Centuries).Journal of Asian History, 44/1(70-78).
Konuralp Ercilasun (2009). Suchandana Chatterjee, Mind and Vision: Perceptions of Reform in Kazakhstan and Kyrgyzstan, New Delhi:Bookwell Publishers, 2006. Europe-Asia Studies , 61/2(377-379).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
Konuralp Ercilasun (1995). Selçukluların Kafkasya Politikası. Türk Kültürü, XXXIII/387(420-432).
Konuralp Ercilasun (1995). Orhan Bey Devrinde Osmanlı Devleti’nin Trakya Politikası . Türk Kültürü, XXXIII/388(485-499).
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Konuralp Ercilasun (2012). "Küresel Kriz ve Çin-AB İlişkileri". 21. Yüzyıl, 38 (59-64).
Konuralp Ercilasun (2012). "Suriye-İran Ekseninde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl, 42 (76-79).
Konuralp Ercilasun (2012). "Türkistan Bütünleşmesinin Ekonomik ve Demografik Unsurları". 21. Yüzyıl, 47
Konuralp Ercilasun (2012). "Yeni Süper Gücün Ordusu mu?: Çin Silahlı Kuvvetleri". 21. Yüzyıl, 44
Konuralp Ercilasun (2010). “Kırgızistan’ın Renksiz Devrimleri”. Stratejik Düşünce, Mayıs 2010 (42-46).
Konuralp Ercilasun (2010). “Çin: Yükselişe Devam mı?”. 21. Yüzyıl, Haziran 2010 (35-40).
Konuralp Ercilasun (2009). “Şincan’da Neler Oluyor?”. Radikal, 10 Temmuz 2009 (17).
Konuralp Ercilasun (2006). “Frank’ın ‘Yeniden Doğu’su Üzerine Düşünceler”. Journal of Turkic Civilization Studies, 2 (33-45).
Konuralp Ercilasun (2004). “Mançuların 18. Yüzyılda Kâşgar’daki Yönetimleri”. Atayurt Tarih Dergisi , 1/1 (6-7).
Wang He-xing (1999). “Asya Mali Krizi Işığında Dünya Ekonomisi”. Avrasya Dosyası, 4/3-4 (215-221).
Ye Zheng-Jia (1999). “Güney Asya Güvenliği ve Çin”. Jeoekonomi, 1/1 (86-89).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 1”. Türk Yurdu, 15/93 (18-21).
Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 2”. Türk Yurdu, 15/94 (20-22).
Eric Roulean (1994). “Türkiye’ye Meydan Okumalar”. Avrasya Dosyası, 1/1 (105-112).

Kitap ve Editörlük
Kitap
Konuralp Ercilasun. (2008). “China in Central Asia: A Case Study of Relationship between China and Kazakstan”. The Commonwealth of Independent States: Energy, Security and Development, editörler Anuradha M. Chenoy & Ajay Patnaik. Hindistan. Knowledge World International.
Konuralp Ercilasun. (2008). “The Kyrgyz Revolution: Before and After”. Cultures and Societies in Transition: India, Russia and Other CIS Countries, editör Manu Mittal. Hindistan. Shipra Publications.
Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri). M.S. 1. yüzyılda yazılmış bir Çin kaynağının Hunlarla ilgili bölümünn açıklamalı metin neşri. Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
Konuralp Ercilasun. (2004). “Doğu Türkistan’ın Geleceğine Bakışlar”. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan I. Cilt. Türkiye. ASAM Yayınları.
Konuralp Ercilasun. (2002). “Karahanlılar Devrinde Kaşgar”. Kafalı Armağanı. Türkiye. Akçağ Yayınları.
Atıf
(2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Kongre
Konuralp Ercilasun, 2012. "The Transition of Mongolian Nomadic Economy During Qing Era" , International Scientific Conference of Young Mongolists, Ulanbator, Moğolistan.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış", 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Turkey's Religious Activities in Central Asia", Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference, Bloomington, Indiana.
Konuralp Ercilasun, 2012. "Hunlarla Çinliler arasındaki Kültürel İlişikiler", Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2011. "Central Asia between Russia and China: Trilateral Relations and Concepts of Sovereignty (18th - 20th Centuries)", The Changing Nature of Asian Relations from the 18th to the Early 20th Century, Singapur.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Bozkır Halklarında Hakimiyet Düşüncesinin Dile Yansıması: Tengri-kut Çanyü”, I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar.
Konuralp Ercilasun, 2010. “Multiculturalism and Governance: Practices in Central Asia and Turkey”, SAPA International Conference: Multiculturalism and Global Knowledge Governance, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2010. "Relations between the Executive and Bureaucracy in Turkey", KAPA International Conference: Beyond New Public Management, Seul, Kore.
Konuralp Ercilasun, 2009. "Yusuf Has Hacip'in 21. Yüzyıldaki Torunları", Yusuf Has Hacip'in Doğumunun 990. Yıldönümü Sempozyumu, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2008. “Khrushchev and Brezhnev Era: Emergence of the ‘New Soviet Person’?”, Central Eurasian Studies Society, First Regional Conference, Isık Göl, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2007. “Silk Road as a Sub-Global Region: A Sphere Emerging from the Interaction of Cultural and Economic Fields”, International Seminar on Reviving the Silk Route: New Initiatives and Engagements for the 21st Century, Goa, Hindistan.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Mercânî ve Sayramî Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Aydınlarının Çingizoğullarına Bakışları”, Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslar arası Sempozyumu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul.
Konuralp Ercilasun, 2006. “Кытай булактарында 18-19 кылымдарындагы Кыргыз-Казак мамилелери” (Çin Kaynaklarına göre 18-19. Yüzyıllarda Kırgız-Kazak İlişkileri), Жайыл Баатыр: тарых, учур жана келечек, Эл аралык илимий – практикалык конференция (Cayıl Baatır: Tarih, Bugün ve Gelecek, Uluslar arası İlmî Konferans), Karabalta, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Türk Tarihinde Metodoloji Meselesi" , III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabat, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2005. "Küreselleşmenin Orta Asya’da Yarattığı Problemler ve Fırsatlar: Avrupa Birliği Modeli", International Symposium on Globalization And Turkic Civilization, Bişkek, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “XVIII-XIX кк. арасындагы Чыгыш Түркистан тууралуу кытай булактарында” (18-19. Yüzyıllarda Çin Kaynaklarında Doğu Türkistan), Ажыбек баатыр жана анын доору Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары аттуу Республикалык илмий-практикалык конференция. Narın, Kırgızistan.
Konuralp Ercilasun, 2003. “Цинь империясынын Кашкариядагы мамлекеттик башкаруу системасы (XVIII к. 2-жарымы) (Mançuların 18. Yüzyılda Kaşgar’daki Yönetimleri)”, Кыргызская государственность в системе Евразийских реалий, Международный конгресс востоковедов (Uluslar Arası Doğu Bilimcileri Kongresi). Bişkek.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
"Arap Baharı Gölgesinde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İkinci Safranbolu Kongresi Arap Baharı ve Türkiye, Safranbolu (30-31 Mart). (2012)
"Central Eurasia – Heartland Again?: On Definitions of the Notion of Eurasia". The Eurasia Discourse, Stockholm International Program for Central Asian Studies tarafından düzenlenen çalıştay, İstanbul (31 Mayıs). (2012)
"Orta Asya'da Bögesel İşbirliği İmkanları". 6. Uluslararası Türk- Asya Kongresi, TASAM, İstanbul (7-8 Haziran). (2012)
Discussant. KAPA International Conference: The Role of the State in Economic Development and Stability (29-30 Nisan), Pusan, Kore. (2011)
"Kazakistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan ve Kazakistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (22 Kasım). (2011)
"Kırgızistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (13 Aralık). (2011)

Seminer
"Kuzey Kore'de İktidar Değişimi" (2011) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara (28 Aralık).
"Kyrgyz Politics" (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Historiography of Xinjiang” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“The Kyrgyz Historiography” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
“Pre-Soviet Border Issues” (2009) Borders and Boundaries – from a Modern Sociocultural Perspective, Stockholm, İsveç.
"Tarihî Süreç İçerisinde Ulusal Marşlar" (2008) Ulusal Marşlarımız Paneli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
"Tayvan İzlenimleri ve Çin'in Geleceği" (1999) Ankara Türk Ocağı, Ankara.

Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
Çarlık Döneminde Türkistan’da Fikir Akımları (2008)
Tarih-i Emniye’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (2006)

Dersler
Orta Asya Türk Tarihi II (2011-12 Bahar)
Türk Kültür Tarihi II (2011-12 Bahar)
İslam Öncesi Türk Tarihi I - II (2003 -- 2008 Güz-Bahar)
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (2003 -- 2007 Güz)
Çağdaş Türk Toplulukları Tarihi (2004 -- 2008 Bahar)
Genel Türk Tarihi Bibliyografyası (2004-05 Güz)
Yakın Dönem Türk Dünyası Tarihi (2004-05 Güz)
Genel Türk Tarihine Giriş (2006 -- 2008 Güz)
Türk Dünyasında Çağdaşlaşma Hareketleri (2006-07 Güz)
Çince 1 (2008-09 Güz)
Çince 2 (2008-09 Bahar)
Introduction to Chinese Language (2008-09 Güz)
Orta Asya Türk Tarihi I (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2011-12 Güz)
Orta Asya Türk Hanlıkları Tarihi (2011-12 Güz)
Karahanlılar (2012 Güz)
Avrupa Hunları Tarihi (2012 Güz)
Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri Tarihi (2012 Güz)
Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri (2012 Güz)

Yabancı Dil
20 Kasım 2011 / 86,25

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...