Türk Kimliği Karşıtlarını Anlamada Bir Araç Olarak “Nefret Suçları”-2

Yazan  18 Kasım 2010
Kimliklerini Türk kimliği karşıtlığı üzerine bina eden 'aydınlar' bunu niye yapıyor?

Türk Kimliği'ne şiddetle karşı olan bir zümreden ve zihniyetten bahsetmek normal görülmemesi gerekirken, durum maalesef böyle değildir. Türkiye'de Türk kültürünün, değerlerinin, tarihinin, anlamlar örüntüsünün, toplumsal varoluş özgüllüklerinin olumsuzlandığı, bunlarla mücadele edildiği bir olgu olarak Türk kimliği karşıtlığı yaşamımızdaki yerini almıştır. Türk kimliği karşıtlığının sebep, amaç ve yöntemleri bu makalenin boyutlarını aşacak kadar geniş bir sahadır. Tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve siyasal olmak üzere çok boyutlu bir açıklama bu aydın tavrının anlaşılmasında açıklayıcı bir çerçeve sunabilir.

Türk kimliğine olan karşıtlığını zihinsel haritalarında nirengi noktası yapan ve bu durumu eylem kalıpları, davranış örüntüleri ve düşünce formu haline getiren aydınlar, ortak bir düşünce ve eylem geleneği oluşturan seçkinci bir zümre haline gelmişlerdir. Bulundukları toplumsal statü açısından Türkiye'de etkin bir konumda bulunmakta olan bu seçkinci zümrenin kendi kimliğinin inşa edilmesinde ve farklılığını temellendirmede Türk kimliği ile olan ilişkileri belirleyicidir. Kendi varoluşlarını, özgünlüklerini, duruşlarını daha doğrusu kimliklerini inşa ettikleri en işlevsel alan Türk Kimliği karşıtlığıdır. Türk karşıtlığı olgusu doğrudan "Türk" adının kullanılmasından ziyade genel olarak "Türk"e anlam veren dinamiklerin üzerinden yürütülmektedir. Türk tarihi bu aydınların kendilerini en rahat gördükleri bir saha olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, etnik, dini, mezhepsel, ideolojik görünümlü tezahür biçimleri de ana damar Türk karşıtlığının kendini ifade ettiği ve gösterdiği diğer alanlardan bazılardır.

"Türkiye'li Aydın", dini Türk'e duyduğu kin olan bir "alien", bir "monster"dir, diyen Durmuş Hocaoğlu "Türkiyeli Aydının" Türk'e olan bakış açısını ve kendini nasıl Türk karşıtlığında konumladığını şöyle izah etmektedir: ""Türkiye'li Aydın", ihânete müheyyâdır; siyâsetin ifsâdı idi, sermâye idi vesâire, bütün bunlar zâittir o'nun ihâneti için, yâni onlar olmasa da bu mel'aneti işleyecektir; çünki, o'nun derdi Türk'ün varlığıdır; o, Türk'e tahammül edemediği için ihânet etmektedir; o, komünist olur, komünist olmak için değil, komünizm ölür liboş olur, liberal olmak istediğinden değil; küreselci olur, küreselci olmak için değil; Kürd'ü sevmez kürtçü olur, Alevî'yi sevmez, alevîci olur, Ermeni'yi sevmez ermenici olur; AB o'nu ilgilendirmez, AB'ci olur; bir ve yalnız tek sebeple: O, Türk'e mazarratı dokunacak olan ne varsa bit gibi or'da biter. O'nun hiçbir yüksek ideali, hiçbir şeye sevgisi yoktur, hiçbir şeye sadâkat duymaz, o'nu ayakta ve diri tutan tek şey, sevdikleri değil, sâdece ve yalnız Türk'e olan dinmez nefreti, zift gibi, yapışkan, kap-kara kinidir."[1]

Hocaoğlu'ndan farklı bir zihni referans noktasında bulunan Yusuf Kaplan da mevcut durumun gözlemlenmesinde aynı kanaatleri paylaşmaktadır. Ona göre, "Türkiye, toplumun tarihsel beniyle, kültürel dinamikleriyle ve değerleriyle bu kadar kavgalı olan küçük bir azınlığın çeki düzen verdiği dünyanın tek ülkesidir." Kaplan aynı zamanda şu tespiti de yapar: "Bu tespitlerimde hiç abartı filan yok: Dünyada sömürgeleştirilmeyip de, sömürgecilerden çok daha acımasız bir şekilde bir ülkenin tarih yapan rüyalarını yok eden, dinamiklerini yerle bir eden, bu ülkeyi sömürgecilere dekor yaparak peşkeş çeken, bu ülkenin omurgasını çökertmek için inanılmaz bir şekilde savaş veren, son kertede Batılıların gönüllü acentalığını yapmakta hiçbir sakınca görmeyen metamorfoz yemiş gönüllü acentalık yapan bir entelijansiya olan başka bir ülke yok şu dünyada. Daha da kötüsü, bu yabancılaşmış entelijansiya tarafından yapılan işin bu ülkenin ruh kökünü kurutmak, bu ülkenin tarih yapan ve yeniden tarih yapmamızı mümkün kılabilecek dinamiklerini teker teker dinamitlemek olduğunun henüz fark bile edilemediği dünyanın tek ülkesi burası!"[2]

Bu tespitler bizim çözümlemelerimizin ana zihinsel çerçevesini sunmakla birlikte, Türk Kimliği karşıtlığının "Nefret Suçları" dahilinde ele alınması bazı örnekler üzerinden somutlaştırılabilir. Nefret suçlarında, failin, suçu bir "önyargı/nefret saikiyle gerçekleştirmiş" olması güdüsü önemlidir. Fail, kurbanını kurbanın "belirli bir gruba üyeliği ya da bunun böyle algılanmış olması" nedeniyle seçmektedir. Mağdur bir gruba, kimliğe üyeliği nedeniyle dolaylı yollardan saldırıya maruz kalmaktadır. "Fiil bir mülke yönelik gerçekleşmişse, söz konusu mülk, bir grup ile olan bağıntısı" sebebiyledir. "Türk'e" saldırı da doğrudan "Türk" ismi üzerinden olduğu gibi "Biz" zamiri üzerinden de failin kendisinin de bu kimliğin üyesi olduğu vurgusuyla yani suçun meşrulaştırılmasında bir taktik olarak ortaya çıkmaktadır. "Türk" ile bağlantılı "Tarih", "devlet", "toplum", "ordu", "gelenek", "resmi dil", "milli marş", "milliyetçilik" vb. olgu, olay, sembol, kişi ve kurumlar üzerinden Türk kimliği nefret suçuna muhatap olmaktadır.

Metonimi (bir parçanın bütünü temsil etmek için kullanımı) haline getirilen temel olaylardan biri "Ermeni soykırımı" iddiasıdır. Böylece tarih üzerinden Türk kimliğinin nefret suçunun nesnesi haline getirilmesi olgusu ortaya çıkmıştır. Nefret suçu, "soykırım" fiilinin Türk ve Ermeni toplumları için farklı anlam, içerik, suçlama, benimseme, insan hakları açısından değerlendiriş biçiminde yer almaktadır. Birinci Dünya savaşında Türk ordusu kendi Ermeni vatandaşları tarafından "arkadan vurulmuştur". Aynı zamanda savunmasız Türk köylerinde toplu katliamlar, işkenceler, insanlık dışı davranışlar sergilemeleri üzerine 1915'de Ermeniler yine bir Osmanlı vatanı olan bir başka bölgeye zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Bu olay Ermenilerce "soykırım" olarak anılmakta ve dünyaya böyle lanse edilmektedir. Yine aynı asır içerisinde Ermeniler bu sefer Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. Kültürel bir kod olarak süreklilik sergileyen katliam geleneği yüzyılın başında olduğu gibi sonunda da devam etmiştir. 1992'de Azerbaycan işgal edilirken Rus ordusunun desteğiyle katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Hocalı katliamı ise gaddarlık derecesinin zirve yapmasıyla öne çıkmıştır.

Yeni seçkinlerin, Ermeni soykırımı iddiasını değerlendiriş biçimiyle Hocalı katliamının değerlendirişi arasındaki fark, Türklere karşı "nefret suçunun" tezahür ettiği noktayı gösterir. Böylece 1915 yıllındaki olayın simgesel güç haline getirilmesi ile bütün Türk tarihi hedef haline getirilmiştir. İçeriğinin inşasında ve anlamlaştırma sürecinde bütün Türk tarihinin ve Türklerin temsil edilebileceği bir tanımlama gayreti gözlenmektedir. Nefret suçunun failleri tarafından 1915 olayı Türkler tarafından "tanınması", "kabul edilmesi", "tarihiyle yüzleşmesi" ve sonrasında da "özür dilemesi" talep edilmektedir. Fakat aynı yaklaşım biçimi Hocalı Katliamı söz konusu olduğunda "tarih kinlerin kaynağı olmasın", "çok kültürlü bir tarihin zorunluluğu", "geçmişi unutmak", "geleceği barışçı bir tarihle kurmak" gibi gerekçelerle terk edilmektedir. Devam edeceğiz.[1] Durmuş Hocaoğlu, "Türkiye'li Aydının Dini, Türk'e Olan Kinidir", http://www.durmushocaoglu.com/dh/yazi.asp?yid=5507376

[2] Yusuf Kaplan, "Türkiye`deki `gerçek terör`ün `görünmeyen iki eli`", http://www.ozgundurus.com/Yazar/Yusuf-Kaplan/Turkiyedeki-gercek-terorun-gorunmeyen-iki-eli.php

İkbal Vurucu

Eğitim

2006 -2009 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Mezunu.

2000-2005 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Hukuk-Felsefe Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

 

 İş Deneyimi

- Türk Dünyası Sosyologlar Birliği I. Kurultayı Bildirilerinin Yardımcı Editörü.

- Dünya Gençleri Dostluk ve Dayanışma Derneği (Türk Dünyası Gençlik Topluluğu) Danışmanı.

- 2006-2009 arasında Serhat Kitapevi Yayın Editörü.

-01.09. 2010-15.06.2011 arasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sosyal ve Politik Araştırmalar Merkezi Koordinatörü

- 01.10.2012- … 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Yardımcı Editörü

 

Yabancı Dil

İngilizce,

Kazakça, Özbekçe, Kırgızca gibi Türk lehçeleri

 

Aldığı Ödüller

- Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğünce Türk Dünyası Öğrencileri ile ilişkilerindeki başarıları ve kütüphane çalışmaları sebebiyle “Teşekkür Belgesi”.

- Türk Ocakları Genel Merkezi’nin düzenlemiş olduğu "Ekonomik, Siyasi ve Kültürel Alanların Türk Dünyasında Yakınlaşmayı Artırma Bakımından Önem ve Öncelik Sıraları" konulu makale yarışmasında “Türk Dünyasında Ortak Tarihin Tasarımında Bazı Zihinsel Perspektifler Üzerine”, isimli çalışma ile üçüncülük. 15.5.2008.

 

YAYINLAR

1. Kitaplar

1. A- Basılanlar

Çokluktan Birliğe: Türk Kimliğinin Yeni Boyutları,  Serhat Kitapevi, Konya, 2010.

Nominalist Aydınların Soykütüğü1: Terörizm Üzerine Bir Analiz, Gençlik Kitapevi, Konya, 2011.

Nominalist Aydınların Soykütüğü 2: Türk Kimliği Üzerine Bir Analiz, Gençlik Kitapevi, Konya, 2011.

Kamu Ruhu: Post-modern Kimliksizliğe Karşı Duruş, Ed: İkbal VURUCU-Mustafa YİĞİT, Palet Yayınları, Konya, 2011.

Doğu Raporu: Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı, Ümit Özdağ/ İkbal Vurucu/ Ali Aydın Akbaş, Kripto, Ankara, 2011.

Faili Meçhuller Dosyası, Ümit Özdağ/ İkbal Vurucu, Kripto, Ankara, 2011.

Sona Doğru Kürt Açılımı, Sarkaç Yayınları, Ankara, 2012.

Türkiye’de PKK Terörü Neden Bitmez?: Kan ve Kalem İlişkisi Üzerine Araştırmalar, Altınpost Yayınları, Ankara, 2013.

 

1. B- Basım Aşamasında ve Basıma Hazırlananlar

Türk Milliyetçilerinde Turancılık Algısı, (Yayına Hazır).

Arafta Bir Kimlik Türklük: Milli Kimlik ve Çokkültürcülük Üzerine, 2 Cilt, (Yayına Hazır).

Yurttaşlık ve Kimlik: Doğudan Batıya Örneklerle, (Ed. Gürsoy Akça-İkbal Vurucu), (Basım Aşamasında)

Türk Milliyetçiliği’nin 100 Yılı: Tarih, Hal, Gelecek, 2 Cilt, (Basım Aşamasında)

Çeviriler

- Ahmet DOĞAN, Bulgaristan: Soya Dönüş ,(Çev: Akif ŞABAN-İkbal VURUCU), [Yayına Hazır].

- Sabit ŞİLDEBAY, Kazak Bağımsızlık Hareketi, (Kazak Türkçesinden), 210 s. [Yayına Hazır]. 

- Ordalı KONIRATBAYEV, Turar Rıskılov, (Kazak Türkçesinden), 472 s. [Yayına Hazır].

- M. S. AJENOV- D. E. BEYSENBAYEV, Sotsialnaya Stratifikatsiya v Respublike Kazahstan, (Rusçadan) 160 s. [Yayına Hazır].

 Kitap İçinde Makaleler

- “Bir Bilinç Kırılması: Milli Tarih’ten Yerel Tarih’e”, Prof. Dr. Nimetullah HAFIZOĞLU’na Armağan içinde. BAL-TAM, Prizren-KOSOVA, 2012.

- “Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar arası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu “Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi”, 28-30 Mayıs 2008, Ankara-TÜRKİYE. Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, Ankara, s.717-761.

- Prof. Dr. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı içinde “Milli-Tarih, Çok-Kültürcülük ve Endoktrinasyon Üzerine”, (Ed. Doç. Dr. Altan Çetin), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2012.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

- “Türkoloji Üzerine Düşünceler”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 2, Mart 2005, Prizren-KOSOVA, s. 248-252.

- “Sovyetlerden Kazakistan’a Etnik İlişkiler Sistemi”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 7, Eylül 2007, Prizren-KOSOVA, s. 36-54.

- “Türk Dünyasında Kimlik ve Kavramlaştırma Sorunları”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 9, Eylül 2008, Prizren-KOSOVA, s. 12-22.

-“Türk Dünyasında Demokrasiyi Anlamaya Giriş, Kazakistan Merkezli Bir Çözümleme”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları, Sayı: 8, BAHAR 2008, Prof. Dr. Cihat Özender Özel Armağanı.

- “Kaşgarlı Mahmud ve Türk Birliği”, Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler Jurnal, Sayı: 4 (21), Bakı 2008, s. 2-10.

“Selahaddin Halilov, Türk Birliği, Felsefe”, Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler Jurnal, Sayı: 5 (22), Bakı 2009.

- “Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Türklük Bilimine Adanmış 60 Yıl”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, sayı: 10, Mayıs 2009, Prizren-KOSOVA, s. 120-125.

- “Türk Dünyasında Ortak Tarih Tasarımı ve Bazı Zihinsel Perspektifler”, TURAN Dergisi, 2010, Sayı: 9, s. 7-15.

- “Çok Kültürlülük Tartışmaları, Toplumsal Bütünlük Kaygısı ve Yeniden Milletleşme (Kazakistan Halkı Asamblesi Örneği”), Gürsoy Akça-İkbal Vurucu, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 24 (2012)

- “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tevarüs Edemeyen Bir Düşünce: Turancılık”, BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, Sayı: 17, Prizren, Eylül-2012, s. 105-131

- “Kimliklerin Çatıştığı Bir Alan: Ulus-Devlet ve Vatandaşlık”, Yeni Türkiye Dergisi, [Yeni Anayasa Tartışmaları Özel Sayısı], Sayı:50, Ocak-Şubat, 2013, s. 444-478.

- “Başkanlık Sistemi ve Kürt Sorunu Tartışmaları”, Yeni Türkiye Dergisi, [Başkanlık Sistemi Özel Sayısı], Sayı: 51, Mart-Nisan, 2013, s. 886-897.

- “ ‘Ulus-Devlet’ Polemiği: İbretlik Bir Panorama”, 21. Yüzyıl Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2013, Sayı: 3, s. 1-17. 

 

 Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makalelerden Seçkiler

- “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Çok Kültürlülük”, 2023 Dergisi, 15 Kasım 2007, sayı:79

- “Bir Ortaçağa Dönüş Projesi: Anayasal Vatandaşlık”, 2023 Dergisi, 15 Kasım 2008, Sayı: 91

-“Türk Dünyasında Sivil Toplum Üzerine Düşünmek ve Bir Sosyoloji Kurultayı”, Jeopolitik Dergisi, Temmuz 2008, sayı: 56

-“SovyetlerdenKazakistan’a Etnik İlişkiler Sistemi”, AsyaAvrupa, AYSAM, Temmuz 2005, sayı: 3

- “Türk Kimliği Karşısında Aydınların Bilişsel ve Sosyolojik Dünyası”, 2023 Dergisi, 15 Ocak 2009, Sayı: 93

- “Turancılık ve Türk Milliyetçiliği Arasındaki Bağ Üzerine Mülahazalar”, 2023 Dergisi, Sayı: 95.

- “Bir Orta Çağa Dönüş Projesi Olarak Anayasal Vatandaşlığı Anlamaya Giriş”, 2023 Dergisi, 15 Temmuz 2009, Sayı: 99

- “Küreselleşen Dünyada Kimliğin Yükselişi”, Konya Ticaret Odası İpek Yolu Dergisi, Şubat 2010, Sayı: 264.

- “Türkiye’de Etnik Çatışmayı Kitleselleştiren Dinamikler”, 2023 Dergisi, Kasım 2009, Sayı: 103

-  “Türk Aydını ve Kendinin Ötekileştirilmesi”, 2023 Dergisi, Aralık 2009, Sayı: 104, s. 58-69.

-  “Türk Kimliği ve Nominalist Aydınlar”, 2023 Dergisi, Şubat 2010, Sayı: 106, s. 38-47.

- “Nevruz ve Ergenekon Üzerine Düşünceler”, 2023 Dergisi, Nisan 2010, Sayı: 108, s. 76-79.

-  “Terörün Gözardı Edilen Boyutu: Aydınlar”,  2023 Dergisi 2010, Sayı: 111, s. 32-41.

- “Etnik ve Tek Tipleştirici Suçlamaları Karşısında Türk Milliyetçiliğinin Doğuşunu Yeniden Düşünmek”, 2023 Dergisi, 2011, Sayı: 122

-  “İlk Türk Milliyetçilerinde “Türk” Algısı”, Türk Yurdu, Şubat 2011, Cilt: 31, Sayı: 282

- “Anadolucu Türk Milliyetçilerinde Turancılık”, Türk Yurdu, Eylül 2011 Cilt: 31, Sayı: 289

- “Türk Milliyetçiliğinin Güncel Sorunları Üzerine”,Türk Yurdu, Mart 2012, cilt 32, sayı: 295.

- “Türk Sorununa Giriş: Ayrılmanın Psikolojik Temelleri”, 2023 Dergisi, Kasım 2011, Sayı: 121.

- “Tarihin Kötüye Kullanımına Örnek: ‘Dersim Katliamı’ ”, 2023 Dergisi, Aralık 2011, Sayı: 128.

- “Türklük”ten “Türkiyeli”liğe Bireyin Temsil İmkânı”, 21. Yüzyıl Türkiye Dergisi, 01.07.2011, Sayı: 31

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

- “Sivil Toplum ve Devletin İdeolojik Bir Aygıtı Olarak Kazakistan Halkları Asamblesi”, Türk Dünyası Sosyologları Birliği’nin düzenlediği II. Türk Dünyası Sosyologları Kurultayı, 23-25 Nisan 2008, Almatı-Kazakistan.

- “Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud’u Yeni Bir Okuma Denemesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Uluslar arası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu “Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi”, 28-30 Mayıs 2008, Ankara-TÜRKİYE.

- “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tevarüs Edemeyen Bir Düşünce: Turancılık”,Türk Ocakları Genel Merkezi, "Gençlerin Gözüyle Türkiye"Sempozyumunda, 28 Mart 2009, Ankara- TÜRKİYE.

- “Türkiye’de Anayasal Vatandaşlık Tartışmaları”, Türk Ocakları Konya Şubesi, “Türk Ocakları’nın 100. Yılında Türk Milliyetçiliği ve Çok-kültürcülük” Sempozyumu, 17-20 Kasım 2012, Konya-TÜRKİYE

- “1991-2013 Yılları Arasında Balkanlar ve Ortadoğu Türklüğü Üzerine Türkiye’de Yapılmış Sosyolojik Çalışmalar”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü “1991’den 2013 Türkiye’de Türk Dünyası Araştırmalarının Durumu Sempozyumu”, 24-26 Mayıs 2013, Manisa-TÜRKİYE

 

Kendisiyle Yapılan Söyleşiler

- “Türk Dünyası ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, Söyleşiyi Gerçekleştiren: Bekir FUAT, GERÇEK HAYAT Dergisi, 9.3.2008.

- KANAL 24, “Keşke Olmasaydı Belgeseli”, “1944 Turancılık-Irkçılık Davası”, 16. 05.2010.

-KANAL 24, “Unutulan Manşetler” 08.12 2011.

- “Türk Kimliği, Aydınlar ve Milliyetçilik”, Söyleşiyi Gerçekleştiren: Afşin Selim, www.haberiniz.com, 15.12.2010.

- “Kavramlar ve Türk Milliyetçiliği Üzerine”,Nisan-2012 Gencay Dergisi, Sayı: 5

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 23-11-2021

Anlayış Farkı ve Tehlikeli Gidişat

Dün Joe Biden FED(Federal Rezerve Bank) yani Amerikan Merkez Bankası başkanı Jerome Powell’i göreve yeniden atadı.