Tacikistan’ın “Tacikçe Açılımı”: Dil Reformu ve Zorlukları

Yazan  12 Ekim 2009
Bir ulus devlet içinde milli azınlıkların ortak iletişim dili olarak o ülkenin çoğunluğunun dilinin kullanılması gerekir. Oysa bağımsızlığını kazandıktan sonra da Tacikistan’da Rusça, etnik azınlıklar ve Tacikler arasında ortak iletişim dili olarak k

 

Reform Gereksinimi

Tacikistan'da Dil Hakkında Kanun 22 Temmuz 1989'da kabul edilmiştir. Kanuna göre Tacik dili Tacikistan'ın devlet dili olarak belirlenmiş, Rus diline halklar arasındaki iletişim dili statüsü verilmiştir. Ayrıca ülke vatandaşlarına kendi aralarında iletişim dilini seçmekte serbestlik tanınmıştır. Aynı hükümler bağımsızlık sonrası kabul edilen yeni anayasada da yer almıştı. Anayasaya göre, ülke sınırları içinde yaşayan tüm halklar ve azınlıklar kendi dillerini serbestçe kullanabilecekler.[1] Bugüne dek Tacikistan vatandaşları resmî organlarla ilişkilerinde bu iki dilden – Tacikçe ve Rusça'dan birisini seçebiliyorlardı. Ayrıca hem Tacikçe hem de Rusça bilgi almak hakkına sahiplerdi. 1989 kanununa göre yargılama işlemleri, devlet organlarına yapılan başvurularda vatandaşlar Tacikçe'sinin yanı sıra Rusça, Özbek azınlığın yaşadığı bölgelerde (öncelikle Sogdi ilinde) ise Özbekçe'yi kullanma hakkına sahiptirler.

Cumhurbaşkanı Emamoli Rahmon 22 Haziran 2009'da yaptığı bir televizyon konuşmasında bir an önce yeni dil kanununun kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. Şunu da vurgulamak gerekir; yeni kanunun kabul edilmesi son yıllarda Tacikistan'da yürütülen "millileştirme" politikasının bir aşamasıdır. Rahmon, 2007'deki konuşmasında, yurttaşların "kültürel köklere inmesi", soyadların belirlenmesinde Sovyetler öncesindeki uygulamaya geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bunun bir örneği olarak da kendi soyadından "ov" ekini atarak "Tacikleştirmiştir". Ayrıca doğum belgesi veren yetkili organlara bundan sonra Tacik soyadlarında Rusça'daki "-ov" ve "-ev" eklerini yazmalarını yasaklamıştı.[2] Yeni dil yasası 1 Ekim 2009'da Tacikistan parlamentosu alt kamarası "Devlet Dili Hakkında" Kanun tasarısını oylayarak kabul etmişti. 3 Ekim 2009'da yukarı kamara bu kanunu onaylamıştır. Oylama sırasında sadece Komünistlerin parlamento grubu aleyhte oy kullanmıştır. Kanun, 6-7 Ekim 2009'da cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Reform Neyi Öngörüyor?

Dil reformunun temel amacı Tacikçe'nin saygınlığını arttırmak ve Rusça ile paralelliği ortadan kaldırmaktır. Bu kanunun kabul edilmesi sonucunda Rusça, devlet ve yerel yönetimlerde kullanım alanından çıkarılacaktır. Bundan sonra devlet organlarına yapılan başvurular Tacikçe yapılacaktır.[3] Yeni kanuna göre tüm vatandaşların devlet dilini bilmeleri zorunludur. Tacikistan devlet organları ve Silahlı Kuvvetleri tam olarak Tacikçe'ye geçecektir. Eğitim dili, istisnasız olarak Tacikçe olacaktır. Ülke sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı eğitim kurumlarında Tacikçe eğitim verilmesi zorunlu olacaktır. Badahşan ve Yağnobi azınlıkların kendi dillerini serbestçe kullanmaları ve geliştirilmesi, ayrıca Arap alfabesine dayalı eski Tacik yazısının öğretilmesi için gereken ortam oluşturulacaktır.[4] Kanunda, ülkede yaşayan diğer halkların ve etnik grupların eğitim dillerini serbest şekilde tercih edebilecekleri hükmü yer almaktadır. Bu ise Tacikçe eğitimin zorunlu olacağını öngören hükümle uyuşmamaktadır. Mülkiyet türüne bakılmaksızın tüm kurum ve kuruluşların isimleri sadece Tacikçe isimlerle adlandırılacaktır.[5]

Kanunda ayrıca söz konusu mevzuat hükümlerinin ihlalinden dolayı belli yaptırımlar öngörülmektedir. Kanun hükümlerinin ihlalinden dolayı sıradan vatandaşlar 700 somoni (yaklaşık 160 dolar) civarında bir cezaya çarptırılacaktı. Aynı ihlaller yetkili kişiler tarafından işlendikte bu ceza 1400 somoni (yaklaşık 320 dolar) olacaktır. Çok düşük gelir düzeyine sahip Tacikistan vatandaşları için bu müeyyideler azımsanmayacak meblağlardır.[6]

 

Dil Reformu Başarılı Olabilecek mi?

Gündeme geldiği ilk günden itibaren dil reformuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Dil reformundan yana olanlar Rusça'nın yasaklanmasının söz konusu olmadığını vurgulamaktadırlar. Tacikistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, her durumda Rusçanın "milletler arası iletişim dili" olma özelliğini devam ettireceği ifade edilmiştir. Dil reformundan amaç, sadece "milli şuurun ve vatanseverlik duygularının geliştirilmesi"dir.

Bu süreçle ilgili bazı hususlar üzerinde durmakta yarar vardır.

1) "Rusça konuşan Taciklerin" karşılaşacağı zorluklar

Hali hazırda Tacikistan'da yeteri kadar "Rusça konuşan Tacik" nüfus bulunmaktadır. Bazı uzmanlar, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkede yaşayan ve etnik kökeni Tacik olan yurttaşların en az dörtte birinin çevirmen yardımına başvuracaklarını dile getirmektedir. Tacikistan'da Ulusal Azınlıklar Birliği Başkanı Viktor Kim'e göre, en iyi halde bu rakam bir buçuk milyon olacaktır.[7] Fakat belirtilmesi gerekir ki bu yorumlarda "durumun vahameti" bir bu kadar abartılmıştır. Bugün itibariyle 7.5 milyon nüfusa sahip Tacikistan'da kent nüfusu %26 iken, kırsal kesim oranı %75'tir. Kırsal kesimde Tacikçe sorunu yokken, şehir nüfusunun da büyük çoğunluğu yine Tacikçe'yi bilmektedir.

2) Teknik yetersizlik

Bazı uzmanlara göre de Tacikistan, bu reforma hazır değildir. Bunun için gereken altyapı oluşturulmamıştır. Öncelikle diğer dillerdeki bilgi kaynaklarının Tacikçe'ye çevrilmesi gerekmektedir. Yeni uygulama özellikle sağlık sektörü çalışanları ve mühendisler açısından zorlaştırıcı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bunun için zamana ve kaynağa ihtiyaç vardır.[8] Fakat şu da unutulmamalıdır ki, Tacikistan'ın çok sınırlı kaynaklarıyla gereken altyapıyı hazırlayarak daha sonra reformu uygulamaya koymak gibi bir şansı yoktur. Burada takip edilmesi gereken yol dil reformu uygulamasını yürürlüğe koyarak gereken teknik sorunları süreç içinde çözmektir.

 

3) Azınlık haklarıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar

Yeni düzenlemeye karşı olanlar bu kanunun, etnik azınlıkların haklarını önemli ölçüde ihlal edeceğini ifade etmektedir. Ayrıca bu, Rusya'ya çalışmak için giden Tacikler açısından da olumsuz bir gelişme olarak görülmektedir.[9] Reforma ilişkin yapılan eleştirilerin azınlık haklarına ilişkin hassasiyetini anlamak gerekmektedir. Fakat nedense bu yorumlarda azınlık derken öncelikle %1-2 oranında Rusça konuşan nüfus gelmektedir. Oysa Tacikistan'da bugün toplam nüfusun %25'ine varan kalabalık bir Özbek nüfus yaşamaktadır. Tacikistan'da Tacikçe okulların yanı sıra Rusça, Özbekçe ve Kırgızca eğitim veren okullar da bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte Özbekçe eğitimin devam ettirilmesi konusunda sorun çıkmamasına özen göstermek gerekir. Ağırlıklı olarak Sogi (eski Leninabad) ilinde yaşayan Özbek nüfusun ana dillerini serbest kullanabilmeleri için bazı özel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İslam Üniversitesi dışındaki tüm yüksek eğitim kurumlarında Rusça ve Tacikçe eğitim verilmektedir. Son dönemde Rusça konuşan nüfusun göç etmesi sonucunda Rusça öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. Kırsal bölgelerde serbest Rusça konuşabilenlerin sayısı oldukça azalmıştır. Buna rağmen Duşanbe başta olmak üzere şehirlerde Rusça okullar, eğitim kalitesinin yüksek olması gerekçesiyle yine de tercih edilmektedir.[10]

4) "Ekmek parası peşinden" Rusya'ya giden Tacik çalışanları açısından ortaya çıkabilecek sorunlar

Reforma karşı olanlar, bu yasanın "ekmek parası peşinden" Rusya'ya giden Tacikler açısından sıkıntı doğurabileceğini iddia etmektedir. Rusya-Tacikistan Slav Üniversitesi Rektör Yardımcısı Husrav Şambezoda'ya göre, işgücü göçü Rusça'nın öğrenilmesinde en önemli teşvik edici nedenlerdendir. Bu gelecek dönemler için de geçerlidir. Fakat ülkede Rusça'nın kullanım alanı daraldıkça bu dili bilen insanların sayısı da azalacaktır.[11]

Rusya Federasyonu parlamentosunda göçmen işçilere yönelik yeni düzenlemeler görüşülmektedir. Bundan sonra göçmen çalışanların Rusça testlere tabi tutulması istenmektedir. Bu uygulamadan amaç çalışanların halkla iletişim sorununun aşılmasıdır. Diğer taraftan bu uygulama sonucunda Rusça'nın eski Sovyet cumhuriyetlerindeki kullanım alanının daralmasını durdurmaktır. "Tacikistan İşgücü Göçü" sivil toplum örgütünün verilerine göre, hali hazırda Rusya'da yaklaşık 2 milyon Tacik çalışmaktadır. Ayrıca son 17 yıl içinde 800 bin Tacik'in Rusya vatandaşlığına geçtiği de bilinen bir gerçekliktir. [12]

 

Dil Reformu Neden Önemli?

Bazı muhalifler dil reformu konusunda iktidarı samimi bulmadıklarını vurgulamaktadırlar. "Vatandor" hareketi lideri Dodojon Atovullayev, dil kanunun gerçekte iki amacı olduğunu ifade etmektedir: Birincisi iktidarın, halkın geçim sorunlarını çözemediği için bu şekilde rağbet kazanmak istemesidir. İkincisi Rahmon, Batı'nın nazarında Rusya'dan kurtulma çabası içinde olduğu izlenimini oluşturmaktadır.[13]

Gerçekten dil reformunun açıklanmayan birçok amacı olabilir. Fakat bugün Tacikistan'da Rusça'nın durumu ve Tacikçe'nin gelişmesindeki engeller bu reformu gerektiren öncelikli nedenlerdendir. Ülkedeki Rus nüfus zaten azalmaktadır. 1990'lı yıllarda iç savaş döneminde Rusça konuşan kesimin büyük çoğunluğu ülkeyi terk etmiştir. Hazırda Tacikistan'da yaşayan Rus nüfusun 35-40 bin civarında olduğu söylenmektedir. Eğitim, ticaret, ulaştırma ve sağlık sektörlerinde Rusçanın önemi gittikçe azalmaktadır. Bugün ülkede yaklaşık 90 bin kişi Rusça'yı "ana dili" olarak görmektedir. Nüfusun 1,5 milyonunun Rusça'sı "iyi", 2.5 milyonunun "kötü"dür. 3 milyondan fazla ise Rusça bilmemektedir. Bunlardan son iki kategorinin oranı ise gittikçe artmaktadır.[14] Böyle bir durumda Rusça'yı bir ortak iletişim dili olarak devam etmeye zorlamanın hiçbir anlamı kalmamaktadır. Ülkedeki çok küçük azınlık yüzünden Rusça'nın hâlâ Tacikçe ile paralel olarak resmî şekilde kullanılması Tacikçe'nin gelişmesi ve yaygınlaşması önündeki en büyük engeldir. Tacikistan milli marşı yazarı şair Gulnazar Keldı'ya göre, 1989 tarihli dil kanununun yürürlükte olduğu 20 yıllık bir dönemde Tacikçe'yi gerçek anlamda devlet dili statüsüne kavuşturamamıştır. Bugün Tacik dili bir bilim, ekonomi ve siyaset diline dönüşememiştir.[15]

Bir ulus devlet içinde milli azınlıkların ortak iletişim dili olarak o ülkenin çoğunluğunun dilinin kullanılması gerekir. Oysa bağımsızlığını kazandıktan sonra da Tacikistan'da Rusça, etnik azınlıklar ve Tacikler arasında ortak iletişim dili olarak kullanılmaktadır.

Dil reformunun yapılmasındaki en önemli etken post komünist Tacik toplumunun ulusal devlet inşası sürecini hızlandırmaktır. Dil reformu bu dönemdeki modernleşmesi çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çabalar ulusal kurumlar ve tesisatların yanı sıra milli bilincin gelişmesine de yardımcı olmayı hedeflemişti. Bu anlamda Tacikistan'daki dil reformu, gerek zamanlama, gerekse stratejik açıdan post komünist dönemin en önemli kararlarından sayılabilir.

 

 

 

 

 

 


 

[1] Tacikistan Cumhuriyeti'nin Anayasası 6 Kasım 1994'te kabul edilmiş, 26.09.1999 ve 22.06.2003'te değişiklik yapılmıştır. Anayasanın Türkçe metni için bkz: Abdurrahman Eren-Alesker Aleskerli, Yeni Anayasalar: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, TİKA yay., Ankara 2005.

[2] Президент Таджикистана отрезал от своей фамилии русское окончание, http://lenta.ru/news/2007/03/21/name/, В Таджикистане ограничат использование русского языка, http://lenta.ru/news/2009/07/23/language/

[3] Михаил Тищенко, Перевести на таджикский, http://www.lenta.ru/articles/2009/10/02/language/

[4] Шухрат Азизов, Новый закон о госязыке в Таджикистане, лишающий русский язык статуса официального, вызывает тревогу не только у русскоязычного меньшинства, http://www.vof.kg/tj/publications/?publications=570, 28 августа, 2009

[5]Иван Гордеев, Рахмонова грамота: Таджикистан отказывается от русского языка, http://www.vremya.ru/2009/131/5/233864.html, 24.07.2009

[6] Михаил Тищенко, http://www.lenta.ru/articles/2009/10/02/language/

[7] Михаил Тищенко, http://www.lenta.ru/articles/2009/10/02/language/

[8] Галим Фасхутдинов, В Таджикистане не утихают споры вокруг статуса русского языка, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4529649,00.html

[9] Михаил Тищенко, http://www.lenta.ru/articles/2009/10/02/language/

[10] Иван Гордеев, http://www.vremya.ru/2009/131/5/233864.html, 24.07.2009

[11] Галим Фасхутдинов, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4529649,00.html

[12] Михаил Тищенко, http://www.lenta.ru/articles/2009/10/02/language/, Движение «Таджикские трудовые мигранты» протестует против изменения статуса русского языка в Таджикистане, http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news3113.html.

[13] Наталия Портякова Таджикистан остался без русского языка, http://www.vedomosti.ru/politics/news/2009/10/07/854635, 07.10.2009

[14] Валерий Назаров, Русский язык в Таджикистане, http://russedina.ru/?id=14965

[15] Юлия Малышева, Русский вне закона, http://vz.ru/politics/2009/10/2/333386.html, 02.120.2009.

*21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü Rusya-Avrasya Araştırmaları Bölümü Başkanı

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Gözde Kılıç Yaşın   - 25-05-2022

DEĞİŞEN KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ VE NATO

Rusya, özellikle Kırım’ı ilhakından sonra ulusal denizcilik politikasını güncelleyerek donanmasını kara ve hava desteğini de arttırarak güçlendirmeye yönelmiş, Karadeniz Filosunu da özellikle Akdeniz’deki filosunu desteklemek için kullanmış, güçlenen donanmasının Kuzey ve Pasifik Filolarının da kapa...