Doç. Dr. Bülent Şener

 

Öğrenim

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Trabzon) (02.09.1996-21.07.2000)

 

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Trabzon) (29.09.2000-11.05.2005)

 

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İstanbul) (10.04.2006-24.11.2011)

 

Akademik Dereceler

Bilim Uzmanı (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), MA (11.05.2005)

Doktor (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), PhD. (24.05.2011)

Doçent (Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı), Assoc. Prof. (25.09.2018)

 

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi (50/d) (Ekim 2002-Ocak 2005)

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Ocak 2005-Mart 2006)  

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (35/d) (Nisan 2006-Şubat 2012)                    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi (33/a) (Şubat 2012- Kasım 2015)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent(Kasım 2015- Mart 2018)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi (Mart2018- devam ediyor)

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Tezler

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Gökhan Koçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon, Mayıs 2005. (180 syf.)

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, Kasım 2011. (733 syf.)

 

 

Kitaplar/Kitap Bölümleri

Jeopolitik Uluslararası İlişkilerde İnsan, Devlet, Coğrafya ve Zaman Etkileşimi Üzerine Bir Giriş, Barış Kitabevi, Ankara, Aralık 2017, 204 syf.

Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği (1923-2010): Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz, Barış Platin Kitabevi, Ankara, Ocak 2013, 810 syf.

"Türkiye-Ermenistan İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 199-232.

"Türkiye-Suriye İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2016, ss. 383-409.

"Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-2005)", Türkiye ve Komşuları, Mohammad Arafat (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Mayıs 2009, ss. 59-180.

 


Makaleler

"Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (2017), ss. 1-31.

“Asker Neden Darbe Yapar?: Kurumsallaşmasını Tamamlayamamış Demokrasilerde Sivil-Asker İlişkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 8/Yaz,  No:31 (2016), ss. 67-73.

“Türkiye'de Yeni Sağ'ın Kamu Yönetimi Anlayışı: Turgut Özal ve ANAP”, The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 18 (Aralık 2015), ss. 393-417. (Çağrı D. Çolak’la birlikte).

“Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar'ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, JASS Studies, Number: 35, Summer I (2015), ss. 327-349.

“Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu ve ABD Hegemonyasının Siyasal ve Kültürel Kaynağı: 'Amerikan İstisnacılığı' ya da 'Açık/Kaçınılmaz Yazgı' ”, JASS Studies, Number: 26, Summer II (2014), ss. 405-420.

“Sevr Fobisi/Sendromu: Türkiye'nin Güvenlik Endişesini Anlamak Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, Volume 9/5 (Spring 2014), ss. 1835-1847.

“Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Egemenlik Olguları”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVIII (June 2014), ss. 51-77.

“Türkiye'de Dış Politika ile İç Hukuk Düzeni Arasındaki İlişki: T. C. 1982 Anayasası Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme”, JASS Studies, Number: 25-I, Summer I (2014), ss. 269-283.

 “Türk Boğazları'nın Geçiş Rejiminin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Statüsü”, Journal of History School, Yıl: 7, Sayı: XVII (March 2014), ss. 467-493.

“Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Teamül Hukuku Çerçevesinde Uluslararası Hukukta 'Meşru Müdafaa Hakkı' ”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6 (Aralık/Ocak/Şubat 2014), ss. 171-201.

“Dış Politikada Stratejik Bir Zorlama Yöntemi: Zorlayıcı Diplomasi”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5 (Eylül/Ekim/Kasım 2013), ss. 99-118.

“1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askeri, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 103, Sayı: 205 (Temmuz-Ağustos 2013), ss. 103-136.

“Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930): Türk Dış Politikası Tarihinde Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, History Studies, Volume 4, Issue 4 (Kasım/November 2012), pp. 385-413.

“Atatürk’ün Dış Politika Anlayışında Gerçekçilik ve Pragmatizm Olguları: Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri Örneği”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 9 (Şubat 2007), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss. 175-185. 


Bildiriler

"Comparative Analysis of the Turkish Presidential System with Government Systems Including Seperation of Powers",2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Sırbistan, 10-14 Mayıs 2017. (Çağrı D. Çolak ve Muhammed Y. Bilgili’yle birlikte).

"Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Rejimi'ne Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Jeopolitik Bir Hata (mı?)", 5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi-Karadeniz'in Politik Ekonomisi ve Bölgesel Güvenlik, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadolu Hisarı Kampüsü, İstanbul, Türkiye, 12-13 Aralık 2016, pp.336-348.

"Westphalian Dönemden Post-Westphalian Dönem’e Uluslararası İlişkilerde Sınır Olgusu: 21. Yüzyılda 'Devlet Jeopolitiği' ile 'Küreselleşmenin Jeopolitiği' Arasındaki Mücadelenin İzdüşümleri", İstanbul Güvenlik Konferansı 2016-Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, 2-4 Kasım 2016, TASAM & Milli Güvenlik Enstitüsü, Radisson Blu Hotel, Şişli, İstanbul.

"Uluslararası İlişkilerde Başarısız/Kırılgan Devlet Sorunsalı ve Arap Baharı Sürecinde İki Başarısız Devlet Örneği: Mısır ve Suriye", III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, ORMER & Sakarya Ünivesitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 11-13 Ekim 2016, Sakarya.

"Ölmek, Öldürmek, Ölüme Tanıklık Etmek: Çanakkale Savaşları'nın Sosyolojik Ve Psikolojik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme", 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Australia Monash University, Çanakkale, Türkiye, 21-24 Mayıs 2015, pp.1-14.

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Meşruiyeti ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirmesi", Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, 11-13 Aralık 2014, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

" 'Kanal İstanbul' Projesi’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne Olası Etkileri: Karadeniz’de 'Jeopolitik Bir Çılgınlık'[ğ]ın İzdüşümleri", VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu (Karadeniz'den Hazar'a Stratejik Bakış, 6-8 Kasım 2014, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, Giresun, Türkiye, ss. 1-11.

"Balkanlar'ı Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler", "I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu", 3-5 Eylül 2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Dedeman Oteli, Zonguldak, Türkiye, ss. 1-10.

"Terörizm Olgusu ve Türkiye'de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar: Bir Alan Çalışması", Proceedings, International Symposium Regional and Global Dinamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, 28-29 April 2011, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2011, ss. 226-256. (M. Ozan Şahin’le birlikte)

"Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı, Güvenlik Konseyi, Savaş ve Barış: 'De Jure' ve 'De Facto' İki Farklı Uluslararası Sistem Üzerine Düşünceler", VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Türkiye, 21-22 Ekim 2015, ss. 1-20.

 

"Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları", 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Ümit Özdağ (Edt.),IV. Safranbolu Kongresi (100. Yılında Birinci Dünya Savaşı), 11-13 Nisan 2014, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Safranbolu,  Kripto Kitaplar, Ankara, Ağustos 2014, ss. 359-380.

 

"İnsanlığın Olağan Durumu 'Savaş' ve Bir Medeniyet Hali 'Barış' Üzerine", Konferans Tam Metin KitabıV. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, 11-12 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa, ss. 572-584.

 

"PKK Terörünün Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Algılaması ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri", Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler-II. İlkadım Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2008Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (Sempozyum Bildirileri), Edt. Doç. Dr. Osman Köse, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Samsun, 2009, ss. 449-464.

 

"Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD–AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları", Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2005, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display